Audycje ARiMR 2


1.Temat: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
2. Temat: Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW.
3. Temat: Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
4. Temat: Wnioski o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów.
5. Temat: Warunki przyznawania dopłat do nawozów.
6. Temat: Rekonstrukcja małych gospodarstw.
7. Temat: Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej.
8. Temat: Dofinansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich.
9. Temat: Wydłużony czas na składanie wniosków na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania “Współpraca”.
10. Temat: Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
11. Temat: Wnioski o refundację do 50 procent wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją.
12. Temat: Wnioski o pomoc na rozwój usług rolniczych i leśnych w ramach wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej z PROW na lata 2014-2020.
13. Temat: Wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej z PROW na lata 2014-2020.
14. Temat: Wnioski o wsparcie młodych rolników w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
15. Temat: Korzystne rozwiązania dla pań z obszarów wiejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
16. Temat: Pomoc finansowa dla hodowców zwierząt gospodarskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
17. Temat: Podsumowanie konferencji agencji płatniczych państw bałtyckich i Polski.
18. Temat: Wnioski o pomoc na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
19. Temat: Wsparcie finansowe rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF.
20. Temat: Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jako nowe działania pomocowe.
21. Temat: Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

 

Posłuchaj audycji z ubiegłego roku.